Lesson 5 - Review for lesson 1 to lesson 4.

Introduction:

bulletThis lesson helps you to review lesson 1 to lesson 4
bulletDo the exercises then check the answers. If you get below 60% of correct answers, you should go back and review again. Master the patterns before going to the new lesson.

Part A - Use audio for this exercise.
Check your answers in Part E.

Exercise 1
Listen to each of these sentences and write the correct mark (dấu) for the tone you hear over the main vowel of each word.
1.1

Tam & Bay Sau
Chao ơng. Chao ơng. Chao bà, chao cơ.
Xin lơi ơng, tên ơng la gi? Da, tên tơi la Sau. Con ba, tên ba la gì?
Dạ, tên tơi la Tam. Con cơ, tên cơ la gi?
Dạ, tên tơi la Bay. Xin lơi ba, bây giơ la mây giơ roi?
Dạ, bây giơ la mươi mơt giơ rơi,ơng. Cam ơn ba.
Dạ, khơng co gi.  

 

 

1.2
Bây giơ la hai giơ rơi.
Bây giơ la ba giơ rơi.
Bây giơ la bơn giơ rơi.
Bây giơ la năm giơ rơi.
Bây giơ la chin giơ rơi.

 

 

Exercise 2 (exercise 4 in the textbook)
Listen to each sentence and fill in the blanks.
1- _______________ anh ấy là Nam.
2- Tên ________________ là Lan.
3- Ơng Ba là người ________________ Bắc.
4- Chị Helen ________________ Anh.
5- Bà Brown ________________ là người Anh.
6- _______________ là anh Minh và _______________ là chị Kim.

 

 

Exercise 3 (exercise 5 in the textbook)
Listen to each sentence and fill in the blanks
.
1- Bây giờ là _______________ giờ.
2- _______________ giờ tơi đi.
3- _______________ ơng Khanh đến.
4- _______________ anh ấy ở số _______________ đường Quang Trung.
5- _______________ anh ấy ở số _______________ đường Lý Thường Kiệt.
6- Cơ Maris _______________ ở Mễ-tây-cơ.
7- Bây giờ cơ ấy _______________ ở Los Angeles.
8- Anh Andrew ở _______________ nào?

 

 

Execises 4 (exercise 6 in the textbook)
1- _______________ đi đâu đấy?
2- Tơi đi _______________ tơi.
3- Bây giờ anh làm gì, _______________ Trung?
4- Bây giờ tơi làm _______________ ?
5- Anh đến Việt Nam _______________ ?
6- Tơi đến _______________ .
7- _______________ anh về Băng Cốc?
8- ________________ tơi về.

 

 

Answers for part A
Exercise 1

1.1
Tám & Bảy Sáu
Chào ơng. Chào ơng. Chào bà, chào cơ.
Xin lỗi ơng, tên ơng là gì? Dạ, tên tơi là Sáu. Cịn bà, tên bà là gì?
Dạ, tên tơi là Tám. Cịn cơ, tên cơ là gì?
Dạ, tên tơi là Bảy. Xin lỗi bà, bây giờ là mấy giờ rồi?
Dạ, bây giờ là mười một giờ rồi, ơng. Cám ơn bà.
Dạ khơng cĩ gì.  

 

 

1.2
Bây giờ là hai giờ rồi.
Bây giờ là ba giờ rồi.
Bây giờ là bốn giờ rồi.
Bây giờ là năm giờ rồi.
Bây giờ là chín giờ rồi.

 

 

Exercise 2 (exercise 4 in the textbook)
1- Tên anh ấy là Nam.
2- Tên chị ấy là Lan.
3- Ơng Ba là người miền Bắc.
4- Chị Helen là người Anh.
5- Bà Brown cũng là người Anh.
6- Đây là anh Minh và kia là chị Kim.

 

 

Exercise 3 (exercise 5 in the textbook)
1- Bây giờ là bảy giờ.
2- Chín giờ tơi đi.
3- Tám giờ ơng Khanh đến.
4- Bây giờ anh ấy ở số mười một đường Quang Trung.
5- Trước anh ấy ở số bốn trăm ba mươi mốt đường Lý Thường Kiệt.
6- Cơ Maria sinh ở Mễ-tây-cơ.
7- Bây giờ cơ ấy sống ở Los Angeles.
8- Anh Andrew ở thành phớ nào?

 

 

Exercise 4 (exercise 6 in the textbook)
1- Thầy đi đâu đấy?
2- Tơi đến nhà bạn tơi.
3- Bây giờ anh làm gì, anh Trung?
4- Bây giờ tơi làm thương gia.
5- Anh đến Việt Nam hồi nào?
6- Tơi đến Việt Nam tháng trước.
7- Bao giờ anh về Băng cốc?
8- Thứ hai tuần tới tơi về.

 

 

 

Designed by Hieu Nguyen